Szkoła Górska Climbe

Regulamin

Regulamin i umowa prowadzenia kursu i szkolenia

1. Postanowienia ogólne

1.1. Informacje zawarte na stronie internetowej climbe.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 par. 1  Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.
1.2.  Po zapoznaniu się z informacjami, o których mowa w pkt. 1.1, i po wypełnieniu odpowiednich formularzy znajdujących się w Serwisie, i zaakceptowaniu Regulaminu poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola wyboru, procedura zakończona jest kliknięciem przez Klienta przycisku z napisem: „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, lub "zamów kurs", zamów szkolenie", co jest równoznaczne z potwierdzeniem przez Klienta, że formularz wypełniony został prawidłowo, a także Klient jest świadomy faktu, że realizacja umowy pociąga za sobą obowiązek zapłaty zadatku rezerwacyjnego lub całości za zamówiony kurs lub szkolenie.
1.3. Kursy i szkolenia Szkoły Górskiej Climbe nie są wyjazdem turystycznym w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych.
1.4. Szkoła Górska Climbe nie oferuje usług przewodnickich. Wszystkie kursy i szkolenia realizowane w środowisku górskim i wspinaczkowym mają charakter szkoleniowy, w tym dojścia i zejścia szlakami do i z miejsc szkoleniowych.
1.5. O uczestnictwie w kursie decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc jest ograniczona. Istnieje możliwość zwiększenia grupy uczestników kursów, w zależności od typu szkolenia (szkolenia indywidualne, wykłady, warsztaty plenerowe i in.).
1.6. Kursy i szkolenia prowadzone są przez licencjonowanego instruktora.
1.7. Kursy i szkolenia Szkoły Górskiej Climbe zaczynają się w miejscu i godzinie wskazanej w programie. Nieuczestniczenie w kursach i szkoleniach z winy uczestnika nie stanowi podstawy do obniżenia ceny.
1.8. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
1.9. Szkoła Górska Climbe świadczy drogą elektroniczną (za pośrednictwem Serwisu) następujące usługi:
1.9.1. Newsletter;
1.9.2. zawarcie umowy o udział w kursie i szkoleniu.
1.10. Dane kontaktowe, pod którymi Klienci szybko i efektywnie mogą się kontaktować ze Szkołą Górską Climbe to:
1.10.1. adres poczty elektronicznej: szkola@climbe.pl;
1.10.2. Adres: ul. Bolesława Chrobrego 20/7, 32-020 Wieliczka.
1.11. Szkoła Górska Climbe kontaktuje się z klientami za pośrednictwem serwisu, poczty elektronicznej, newslettera lub drogą telefoniczną.
1.12. Zabrania się dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, niezgodnym z obowiązującym prawem, w ramach korzystania z serwisu przez klientów.
1.13. Każda umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawarta na podstawie Regulaminu może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również – w zakresie, w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy – na zasadach określonych w Regulaminie.
1.14. Celem uczynienia zadość wymogom Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Szkoła Górska Climbe informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez wirusy, trojany i inne szkodliwe oprogramowanie. W celu uniknięcia zagrożeń w sieci teleinformatycznej osoby korzystające z serwisu powinny posiadać na swoim urządzeniu aktualne oprogramowanie antywirusowe. Szkoła Górska Climbe podejmuje wszelkie możliwe starania, żeby serwis był wolny od zagrożeń związanych ze szkodliwym oprogramowaniem.
1.15. Szkoła Górska Climbe zastrzega sobie możliwość sporządzania odrębnych regulaminów regulujących konkretne usługi. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowienia Regulaminu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tamtymi regulaminami.  
1.16. Spełnienie świadczenia niezamówionego przez Konsumenta następuje na ryzyko Szkoły Górskiej Climbe i na Konsumenta nie nakłada żadnych zobowiązań z tego tytułu. W przypadku braku odpowiedzi Konsumenta na niezamówione świadczenie nie stanowi zgody Konsumenta na zawarcie jakiejkolwiek umowy.
1.17. Szkoła Górska Climbe uprawniona jest do przesyłania na adres poczty elektronicznej klienta informacji handlowych, informacji związanych z planowanym i realizowanym kursem i szkoleniem, po uprzednim wyrażeniu zgody przez klienta, na zasadach akceptacji regulaminu i zamówieniu świadczonych usług.  
1.18. Korzystanie z serwisu Szkoły Górskiej Climbe oznacza akceptację Regulaminu.
1.19. Warunkiem zawarcia umowy o uczestnictwo w kursie i szkoleniu jest zapoznanie, potwierdzenie i akceptacja Regulaminu.
1.20. Wszystkie osoby korzystające z serwisu mają dostęp do Regulaminu. Regulamin dostępny jest w serwisie, na zasadach ogólnych. Nie wymagane jest rejestrowanie się w serwisie, ani logowanie.

 

2. Definicje

Użyte w niniejszym regulaminie pojęcia oznaczają:

2.1.   Szkoła Górska Climbe i/lub Climbe – Piotr Picheta prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Climbe Piotr Picheta (adres: ul. Bolesława Chrobrego 20/7 32-020 Wieliczka), identyfikujący się NIP: 6782686462, oraz numerem REGON: 364133207.
2.2.   Serwis i/lub strona internetowa – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.climbe.pl.
2.3.   Klient, kursant – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, zawierająca umowę ze Szkołą Górską Climbe.
2.4.   Konsument – Klient będący osobą fizyczną, zawierający ze Szkołą Górską Climbe umowę niezwiązaną bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.5.   Regulamin – niniejszy regulamin dostępny na stronie www.climbe.pl.
2.6.   Kurs i Szkolenie – kurs i szkolenie organizowane i prowadzone lub współorganizowane przez Szkołę Górską Climbe w sposób tradycyjny, na które za pośrednictwem Serwisu Klient może dokonać rezerwacji. Szkolenie ma charakter wyłącznie edukacyjny i nie pełni roli psychoterapii, leczenia medycznego lub farmakologicznego.
2.7.   Zamówienie – złożenie przez Klienta oferty zakupu Szkolenia w Serwisie.
2.8.   Newsletter – elektroniczna forma biuletynu informacyjnego Szkoły Górskiej Climbe przeznaczonego dla wszystkich osób zainteresowanych rozwojem osobistym i biznesowym i wysyłana do nich przez Szkołę Górską Climbe. Następuje to za ich zgodą i za pomocą poczty elektronicznej.
2.9.   Ustawa o prawach konsumenta – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 683).
2.10.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 z późn zm.).
2.11. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (z późniejszymi zmianami).
2.12. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 459).

3. Newslatter

3.1.  Zawarcie umowy o świadczenie usługi następuje przez podanie adresu e-mail Klienta, a następnie kliknięcie linku aktywacyjnego, wysłanego na podany adres e-mail.

3.2.  W celu zawarcia umowy o świadczenie usługi Newslettera konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu. 3.3. Rozwiązanie umowy o świadczenie usług Newslettera następuje poprzez kliknięcie linku dezaktywacyjnego.
3.4.  Newsletter jest usługą bezpłatną.

4. Zawarcie umowy o uczestnictwo w szkoleniu

4.1.  Klienci za pośrednictwem Serwisu mogą zawierać ze Szkołą Górską Climbe umowę o udziale w kursach i szkoleniach. Osoba zawierająca umowę o udziale w Szkoleniu w imieniu osoby prawnej bądź jednostki niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a także w imieniu dowolnej osoby trzeciej (takiej jak np. pracodawca) poprzez dokonanie rezerwacji oświadcza, że ma należyte umocowanie do reprezentowania tej jednostki lub osoby.

4.2. Klient zawierając umowę o udział w kursie i szkoleniu wypełnia formularz zamówienia podając następujące dane:
4.2.1.  Imię i nazwisko Klienta;
4.2.2.  liczba uczestników Szkolenia;
4.2.3.  imiona i nazwiska uczestników Szkolenia;
4.2.4.  adres pocztowy Klienta;
4.2.5.  adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta;
4.2.6.  kontaktowy numer telefonu Klienta;
4.2.7.  dane do faktury VAT.
4.2.  Jeżeli realizacja umowy jest możliwa, na adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta zostanie wysłana wiadomość elektroniczna z potwierdzeniem zawarcia umowy uczestnictwa w Szkoleniu. To potwierdzenie jest oświadczeniem Szkoły Górskiej Climbe o akceptacji oferty. W tym momencie zostaje zawarta umowa o uczestnictwo w Szkoleniu pomiędzy Klientem, a Szkołą Górską Climbe.
4.3.  Ceny podawane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto.
4.4.  Klient dokonuje zapłaty zadatku rezerwacyjnego lub całości za kurs i szkolenie kartą kredytową, zwykłym przelewem lub e-przelewem za pośrednictwem operatora płatności błyskawicznych.
4.5. Rozliczenia transakcji, w których zapłata następuje za pośrednictwem serwisu dokonywane są za pośrednictwem serwisu należącego do podmiotu innego niż Szkoła Górska Climbe.
4.6. Klient nie będący Konsumentem wyraża zgodę na wystawienie elektronicznej faktury VAT bez konieczności składania swojego podpisu.
4.7.  Termin i miejsce przeprowadzenia Szkolenia zostaje podane w opisie Szkolenia, znajdującym się w Serwisie.
4.8.  Szczegóły organizacyjne Szkolenia zostaną doręczone Klientowi pocztą elektroniczną (e-mail) wraz z potwierdzeniem zawarcia umowy uczestnictwa w Szkoleniu. Potwierdzeniem zawarcia umowy uczestnictwa w szkoleniu mogą być wiadomości organizacyjne. 
4.9.  Szkoła Górska Climbe może w terminie pomiędzy zawarciem umowy o udział w kursie i szkoleniu, a terminem szkolenia wysłać Klientowi dodatkowe informacje o Szkoleniu.
4.10. Szkoła Górska Climbe informuje, że na podstawie art. 38 pkt 12 Ustawy o prawach konsumenta Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej ze Szkołą Górską Climbe na podstawie Regulaminu.
4.11 Szkoła Górska Climbe może dokonać zwrotu zadatku rezerwacyjnego i/lub całej sumy wpłaconej na poczet kursu i szkolenia. Decyzja o zwrocie podejmowana jest w trybie indywidualnym.

5. Szkolenie

5.1. Uczestnikiem Szkolenia może być osoba pełnoletnia, oraz osoba nieletnia posiadająca pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

5.2. Klienci podczas uczestnictwa w Szkoleniu zobowiązani są do posiadania aktualnego ubezpieczenia NNW (od następstw niebezpiecznych wypadków), ubezpieczenia kosztów akcji ratowniczej i poszukiwawczej, oraz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) lub innej równoważnej formy ubezpieczenia
5.3. Program Szkolenia, termin, miejsce i cena kursów i szkolenia zostają zamieszczone w Serwisie w zakładce „Kursy”. Program Szkolenia może ulec zmianie i przekazany w formie mailowej uczestnikom kursów i szkoleń w terminie do 2 dni przed rozpoczęciem zajęć szkoleniowych.
5.4. Szkoła Górska Climbe zobowiązuje się do zachowania należytej staranności i dbałości o jakość szkolenia, jednak nie odpowiada za rezultaty uzyskane przez kursantów.
5.5. Klient poprzez akceptację Regulaminu oświadcza, że:
5.5.1. dołoży wszelkich starań i stosowych działań żeby sprawdzić swój stan zdrowia i kondycji fizycznej, psychicznej przed rozpoczęciem kursu i szkolenia,
5.5.2. nie posiada żadnych chorób, schorzeń serca lub układu krążenia, ani żadnych innych problemów zdrowotnych uniemożliwiających udział w zajęciach,
5.5.3. posiada pełną świadomość, że udział w kursach i szkoleniach niesie ze sobą ryzyko zachorowania, zranienia, uszkodzenia ciała, a nawet kalectwa i śmierci, przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa i akceptuje powyższe ryzyko,
5.5.4. sprzęt będący jego własnością lub wypożyczony na czas kursów i szkoleń od innych podmiotów niż Szkoła Górska Climbe będzie w odpowiednim stanie technicznym, i zostanie sprawdzony przez wykwalifikowane do tego osoby, przed rozpoczęciem zajęć, i jednocześnie oświadcza, że ten sprzęt nadaje się do zastosowania w szkoleniu i kursie,
5.5.5. znane są mu podstawowe zasady postępowania i zachowania w terenie górskim,
5.5.6. ma świadomość odnośnie warunków panujących w miejscu organizacji kursu i szkolenia, w tym o warunkach atmosferycznych, niebezpiecznych zjawisk pogodowych oraz możliwości wystąpienia ograniczonego dostępu do Internetu, prądu elektrycznego, bieżącej wody i zasięgu telefoni komórkowej, 5.5.7. wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie jego wizerunku utrwalonego w związku z uczestnictwem w kursie i szkoleniu, w celu umieszczenia go na stronie internetowej Szkoły Górskiej Climbe, w folderach informacyjnych i materiałach promocyjnych, a także innych materiałach zawierających informacje poświęcone Szkole Górskiej Climbe, w tym w mediach społecznościowych. Jednocześnie zobowiązuje się do niepodnoszenia wobec Szkoły Górskej Climbe roszczeń związanych z wykorzystaniem jego wizerunku. Zobowiązania i zgody, o których mowa wyżej mają charakter bezterminowy i mogą być wypowiedziane z zachowaniem pięcioletniego okresu wypowiedzenia. W przypadku odwołania zgód Szkoła Górska Climbe nie będzie zobowiązana do usunięcia z obrotu publicznego wprowadzonych już materiałów, tj. reklam, ulotek, egzemplarzy i innych materiałów zawierających utrwalony wizerunek klienta,
5.5.8. wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Szkołę Górską Climbe w celu właściwego, rzetelnego wykonania umowy o udział w kursie i szkoleniu, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz ustaw z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
5.5.9. będzie szanował prawa własności intelektualnej do utworów wykorzystywanych podczas kursów i szkolenia, w tym nie będzie ich nagrywał, reprodukował, utrwalał lub rozpowszechniał w jakiejkolwiek innej formie, chyba, że za zgodą Szkoły Górskiej Climbe,
5.5.10. będzie stosował się do wszelkich poleceń Szkoły Górskiej Climbe i osób przez nią wyznaczonych.
5.6. Szkoła Górska Climbe zapewnia kursantom podczas kursów i szkoleń wyłącznie opiekę instruktora i materiały szkoleniowe.
5.7. Szkoła Górska Climbe nie zapewnia transportu na miejsce szkoleń, wyżywienia, zakwaterowania, opieki zdrowotnej, ubezpieczenia, czy opieki przewodnika, pilota lub animatora.
5.8. Na wniosek Klienta, Szkoła Górska Climbe może zapewnić nieodpłatną rezerwację noclegu w wyznaczonym miejscu. Opłata za nocleg, wyżywienie i inne udogodnienia uiszczana jest przez Klienta we własnym zakresie. Uiszczenie opłaty za nocleg powinno nastąpić przed rozpoczęciem szkolenia, chyba że inaczej stanowi regulamin podmiotu udostępniającego miejsca noclegowe, wyżywienie i inne udogodnienia. 5.9. Szkoła Górska Climbe na wniosek Klienta może zapewnić niezbędny sprzęt techniczny, na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Szkołą Górską Climbe, a Klientem. Wniosek o konieczności zapewniania sprzętu wymaganego do odbycia szkolenia powienien być zgloszony przez Klienta co najmniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
5.10. Klient, kursant zobowiązany jest do stosowania się do poleceń instruktorów, oraz innych osób wyznaczonych przez Szkołę Górską Climbe. Celem takich działań jest zapewienie bezpieczeństwa i porządku. Klient, kursant nie może odmówić stosowania narzędzi, sprzętu, wyposażenia powszechnie stosowanego w ramach ogólnych dotyczących bezpieczeństwa w górach i innych środków ochrony indywidualnej zapewniających mu stosowne bezpieczeństwo.
5.11. Szkoła Górska Climbe uprawniona jest do odwołania zajęć terenowych, przesunięcia terminu szkolenia jeżeli uzna to za konieczne dla bezpieczeństwa uczestników, lub z innych ważnych powodów. Wycofanie się z zajęterenowych ze względów bezpieczeństwa, zmiany pogody lub warunków atmosferycznych zagrażających zdrowiu i życiu nie stanowi podstawy do zwrotu kosztów Szkolenia, zarówno w części jak i w całości, a Szkoła Górska Climbe nie jest odpowiedzialna za ewentualne szkody z tego tytułu.
5.12. Szkoła Górska Climbe nie gwarantuje zasięgu telefonii komórkowej, oraz połączenia z Internetem podczas trwania Szkolenia.
5.13. Klient zobowiązany jest do wyposażenia się w odzież zapewniającą odpowiednią ochronę dostosowaną do warunków atmosferycznych, panujących w miejscu przeprowadzania kursu i szkolenia.
5.14. W trakcie Szkolenia zabronione jest:
5.14.1. spożywanie alkoholu, substancji psychoaktywnych i innych substancji odurzających,
5.14.2. stwarzanie zagrożenia dla innych uczestników Szkolenia lub osób trzecich.
5.15. Zaistnienie któregokolwiek z przypadków wskazanych w pkt. 5.14. skutkować będzie usunięciem Klienta ze Szkolenia w trybie natychmiastowym, bez prawa do zwrotu ceny kursu i szkolenia, oraz innych kosztów poniesionych przez Klienta.

6. Cena szkolenia

6.1. Cena za świadczenie usług związanych z kursami i szkoleniami podana jest w zakładce kursy, a także w zakładce Sklep.
6.2. Klient uiszcza zadatek rezerwacyjny lub całą opłatę za kurs w jeden ze sposobów określonych w pkt 4.4 Regulaminu, w wysokości określonej każdorazowo w Serwisie dla danego rodzaju kursu i szkolenia w zakładce Kurs i/lub sklep.
6.3. Klient zobowiązany jest do uiszczenia pozostałej części ceny, o ile płatność została podzielna na części, tj. z opłatą w postaci zadatku rezerwacyjnego, najpóźniej w pierwszym dniu kursu i szkolenia, a w przypadku braku zapłaty w tym terminie Szkoła Górska Climbe uprawniona jest do wstrzymania się ze świadczeniem usług wynikających z umowy o świadczenie w zakresie szkoleniowym.
6.4. Cena wskazana w pkt 6.1. Regulaminu obejmuje wyłącznie udział w kursie i szkoleniu, a nie zawiera w sobie w szczególności kosztów z transportu, wyżywienia, noclegów, opieki zdrowotnej, ubezpieczenia czy opieki przewodnika, pilota lub animatora, które to koszty Klient ponosi we własnym zakresie.
6.5. Cena kursu i szkolenia zawiera w sobie: przygotowanie i druk materiałów szkoleniowych, wypożyczenie sprzętu potrzebnego na czas szkolenia, przeprowadzenie szkolenia zgodnie z ramowym programem szkolenia.
6.6. W przypadku rezygnacji ze szkolenia, gdy została uiszczona opłata rezerwacyjna (zadatek), konsument otrzyma od Szkoły Górskiej Climbe materiały szkoleniowe. Materiały szkoleniowe zostaną wysłane Pocztą Polską na koszt Szkoły Górskiej Climbe (za potwierdzeniem odbioru), na adres wskazany w złożonym zamówieniu.

7. Odwołanie szkolenia. Zmiana terminu

7.1. Kurs i szkolenie może zostać odwołane, lub może być zmieniony termin przez Szkołę Górską Climbe z następujących powodów:
7.1.1. braku wystarczającej liczby uczestników (min. 3 osoby),
7.1.2. prognozowanych złych warunków atmosferycznych, zagrażających bezpieczeństwu, życiu lub zdrowiu uczestników kursu i szkolenia,

7.1.3. innych powodów niezależnych od Szkoły Górskiej Climbe.
7.2. W przypadku, gdy chęć udziału w Szkoleniu zgłosi nie więcej niż 2 osoby, Szkoła Górska Climbe zastrzega możliwość zmiany miejsca przeprowadzenia kursu i szkolenia na inne, w porozumieniu z pozostałymi uczestnikami kursu i szkolenia.
7.3. W przypadku odwołania kursu i szkolenia z przyczyn określonych powyżej Klient otrzymuje zwrot zadatku rezerwacyjnego lub całej opłaty w formie w jakiej została wpłacona, przy czym Szkoła Górska Climbe nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wskutek odwołania kursu i szkolenia. W innych przypadkach, w szczególności w przypadku, gdy Klient nie podejmie uczestnictwa w kursie i szkoleniu z własnej winy, zadatek rezerwacyjny nie podlega zwrotowi. W przypadku wpłaty całej sumy za kurs i szkolenie i przy rezygnacji z kursu z winy Klienta może zostać potrącona opłata w wysokości 30% od całości kursu.
7.4. W przypadku rezygnacji przez Klienta z kursu i szkolenia w trakcie szkolenia i przed terminem jego zakończenia, wpłacone przez Klienta środki nie podlegają zwrotowi.

8. Postępowanie reklamacyjne

8.1. Klienci mogą zgłaszać ewentualne nieprawidłowości lub reklamacje związane z którąkolwiek z usług wiadczonych przez Szkołę Górską Climbe na adres szkola@climbe.pl. Reklamacje mogą być także kierowane za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481), na adres korespondencyjny podany w postanowieniach ogólnych.

8.2. Reklamacja powinna zawierać:
8.2.1. oznaczenie osoby reklamującej, ze wskazaniem niezbędnych danych identyfikujących, w tym adresu mailowego;
8.2.2. oznaczenie umowy, której dotyczy reklamacja i opisem na czym poleca nieprawidłowość, celem jej identyfikacji.
8.3. W przypadku braku wymaganych informacji, Szkoła Górska Climbe wezwie reklamującego do ich uzupełnienia.
8.4. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, Szkoła Górska Climbe może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub inną formę weryfikacji przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.
8.5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od otrzymania reklamacji zawierającej wszystkie niezbędne dane. O rozpatrzeniu reklamacji Szkoła Górska Climbe poinformuje reklamującego pocztą elektronicznczną. Przy czym, Szkoła Górska Climbe stara się, by wszelkie reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
8.6. Po wyczerpaniu procedury uregulowanej w niniejszym punkcie, Klient będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z drogi sądowej, w celu dochodzenia swoich ewentualnych roszczeń, lub skorzystania z dopuszczonych przez prawo pozasądowych sposobów reklamacji, w szczególności mediacji przez właściwe jednostki, przy czym Szkoła Górska Climbe nie ma obowiązku wyrażenia zgody na zastosowanie pozasądowych sposobów rozstrzygania reklamacji.

9. Polityka Cookies

9.1. Szkoła Górska Climbe wprowadza do systemu informatycznego pliki „cookies”, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki, i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach do witryny. „Cookies”, czyli tzw. ciasteczka używane są głównie do utrzymywania sesji. Ponadto, pliki cookies wykorzystywane są w szczególności do:
9.1.1. dostosowywania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika i optymalizacji stron, 9.1.2. zapamiętywania ustawień wybranych przez użytkownika, personalizacji interfejsu,
9.1.3. zapamiętywania historii odwiedzonych stron, rozmiaru czcionki,
9.1.4. uwierzytelniania użytkownika,
9.1.5. optymalizacji i zwiększania wydajności stron internetowych,
9.1.6. zapamiętywania lokalizacji użytkownika,
9.1.7. zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności serwisu.
9.2. Stosowane na stronie internetowej pliki cookies nie stanowią zagrożenia dla urządzenia klienta, kursanta. Tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do urządzeń klienta, kursanta niebezpiecznych wirusów, trojanów i innego szkodliwego oprogramowania. Pliki Cookies pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez klienta, kursanta i dostosować serwis pod indywidualne ustawienia. Przechowywane informacje w plikach Cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.
9.3. Szkoła Górska Climbe wykorzystuje dwa typy plików Cookies:
9.3.1. Cookies sesyjne: przechowywane na urządzeniu klienta, kursanta i pozostają tam do zakończenia sesji przeglądarki. Po skończonej sesji zapisane informacje są trwale usuwane. Pliki cookies sesyjne nie pobierają żadnych danych osobowych, ani informacji poufnych.
9.3.2. Cookies trwałe: są przechowywane na urządzeniu klienta, kursanta i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji przeglądarki powoduje ich usunięcie. Pliki Cookies trwałe nie pobierają żadnych danych osobowych, ani poufnych z urządzenia klienta, kursanta.
9.4. Szkoła Górska Climbe wykorzystuje klika kategorii plików:
9.4.1. Niezbędne: są to pliki, bez których nie można korzystać z usług Climbe. Służą one do wyświetlania naszej strony internetowej, zapamiętywania rejestracji w obszarze logowania, do wypełniania koszyka produktami itp.).
9.4.2. Preferencje: czyli pliki, które pozwalają uwzględnić faktyczne i przypuszczalne preferencje klienta, kursanta, dzięki czemu korzystanie z serwisu staje się szybsze i prostsze (np. odpowiedni język dla użytkownika).
9.4.3. Statystyczne: czyli pliki odpowiedziane za tworzenie anonimowych statystyk wykorzystania strony internetowej.
9.4.4. Reklamowe: umożliwiają wyświetlanie reklam dostosowanych do preferencji klienta, kursanta.
9.5. Klient, kursant mam możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu do plików cookies ze swojego urządzenia. W takim przypadku, przy wyłączonych plikach cookies, korzystanie ze strony internetowej będzie możliwe, poza obszarami, w których pliki cookies są wymagane do prawidłowego funkcjonowania serwisu. 9.6. Więcej informacji dotyczących ochrony danych osobowych znajduje się dziale poświęconym „Polityce prywatności”.

10. Nota prawna

10.1. Serwis został przygotowany na zlecenie Szkoły Górskiej Climbe.
10.2. Zawartość (treści, zdjęcia, metodologia pracy, programy kursu i in.), struktura serwisu chronione są prawami autorskimi.
10.3. Powielanie danych, wykorzystywanie umieszczonych na stronie treści, materiałów, zdjęć itp. bez zgody Szkoły Górskiej Climbe jest zabronione.

11. postanowienia końcowe

11.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między klientem, kursantem, a Szkołą Górską Climbe może zostać poddane sądowi właściwemu ze względu na adres prowadzenia działalności przez Szkołę Górską Climbe. Dane adresowe wskazane są dziale Postanowienia ogólne.
11.2. Szkołę Górską Climbe nie wiążą żadne dodatkowe, nieobowiązkowe kodeksy dobrych praktyk lub inne podobne typy dokumentów, nie mniej, na mocy powszechnie obowiązujących przepisów Szkoła Górska Climbe zobowiązana jest do nienaruszania zasad uczciwej konkurencji oraz do niestosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.
11.3. Regulamin wchodzi w życie w dniu 7.05.2022 r.