Szkoła Górska Climbe

Polityka prywatności

Dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych w ramach korzystania ze strony internetowej

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza polityka prywatności dotyczy zasad przetwarzania danych osobowych w ramach korzystania ze strony serwisu internetowego Szkoły Górskiej Climbe, w domenie climbe.pl (serwis, strona internetowa).
1.2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie/ na stronie internetowej jest Climbe.pl, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Climbe Piotr Picheta (adres: ul. Bolesława Chrobrego 20/7 32-020 Wieliczka), identyfikujący się NIP: 6782686462, oraz numerem REGON: 364133207, adres e-mail: szkola@climbe.pl, tel. 603575353, zwany dalej jako Administrator.
1.3. Z administratorem można się skontaktować pisemnie na adres i dane siedziby wskazane powyżej, telefonicznie, albo drogą elektroniczną (e-mail).
1.4. Administrator przestrzega zasad stosowania odpowiednich środków techniczno organizacyjnych, określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w tym w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych przed niezgodnym z prawem dostępem, modyfikacją lub zniszczeniem danych przez osoby nieuprawnione.
1.5. W kwestiach nieuregulowanych w Polityce Prywatności zastosowanie mają postanowienia Regulaminu, udostępnionego pod adresem: https://climbe.pl/regulamin/.
1.6. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności w dowolnym czasie, a szczególnie w przypadku zmian funkcjonalności Serwisu, lub zmian w obowiązujących przepisach prawa.

2. Kategortie, cele, podstawy przetwarzania danych

2.1. Administrator w trakcie realizacji działań związanych z kursami i szkoleniami będzie przetwarzał następujące dane klientów, kursantów, korzystających ze strony internetowej Szkoły Górskiej Climbe. Są to: 2.1.1. dane powiązane z zawieranymi umowami, dokonywanymi rezerwacjami na kursy i szkolenia, a więc: imię, nazwisko, dane teleadresowe, informacje o płatnościach i transakcjach bezpośrednio powiązanych z zawieraną umową,
2.1.2. dane powiązane z założonym, lub zakładanym kontem w Serwisie, a więc imię, nazwisko, dane teleadresowe, dane do logowania,
2.1.3. informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkowników (adres IP, urządzenia końcowe, dane o ruchu na stronie).
2.2. Podane dane osobowe będą przetwarzane i wykorzystywane w następujących celach:
2.2.1. związanych z zawieraniem i wykonywaniem umów, dokonywaniem rezerwacji lub do podjęcia działań na żądanie Użytkownika przed zawarciem umowy (art. 6 lit. b RODO);
2.2.2. w celu komunikacji i udzielenia odpowiedzi na otrzymywane wiadomości, np. z formularzy kontaktowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 lit. f RODO),
2.2.3. w celu w wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności w celach księgowo-podatkowych, w związku z ewentualnymi kontrolami lub zapytaniami, postępowaniami sądowymi, i innymi żądaniami uprawnionych organów państwowych, administracyjnych itp. (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); 2.2.4. w przypadku otrzymania danych od innego Użytkownika, jeżeli dane te przetwarzane są w celu realizacji rezerwacji, zapytań ofertowych, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
2.2.5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami wobec Szkoły Górskiej Climbe, a także w celu zapewnienia podstawowych zasad bezpieczeństwa świadczonych usług, oraz, co ważne, przeciwdziałania nadużyciom i oszustwom, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
2.2.6. w celu oferowania produktów i usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (marketing bezpośredni) (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 2.2.7. w celach archiwalnych i dowodowych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, w tym konieczności dopełnienia obowiązku rozliczania, wynikającego z RODO, co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
2.2.8. we wszelkich pozostałych przypadkach, gdzie przewidziano możliwość wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, dane będą przetwarzane w zakresie i w celu wyrażonym w treści zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych na adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
2.3. Podanie danych osobowych w formularzach dostępnych na stronie administratora jest całkowicie dobrowolne, lecz odmowa ich podania uniemożliwi dokonanie rezerwacji, korzystanie z funkcjonalności Serwisu, czy też otrzymania odpowiedzi na wysłane zapytanie.

3. Prawa użytkowników

3.1. Każdy użytkownik korzystający z serwisu pod adresem climbe.pl ma prawo do:
3.1.1. dostępu do swoich danych i dostępu do ich kopii,
3.1.2. sprostowania swoich danych osobowych, w przypadku zaistniałego błędu,
3.1.3. usunięcia danych, jeżeli jest to dopuszczalne na gruncie RODO,
3.1.4. ograniczenia przetwarzania danych,
3.1.5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, lub osoby trzeciej, w tym prowadzenia marketingu, a także, gdy przetwarzanie jest niezbędne Administratorowi do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, lub do sprawowania powierzonej Administratorowi władzy publicznej,
3.1.6. przenoszenia danych na warunkach określonych w RODO, 3.1.7. wniesienia skargi do organu nadzorczego. Jeżeli użytkownik jest zdania, że administrator przetwarza dane niezgodnie z prawem. Skargę można złożyć do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
3.1.8 cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Użytkownik może w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

4. Okres przechowywania danych

4.1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały one zebrane, a w szczególności:
4.1.1. w przypadku realizacji umów oraz rezerwacji na czas zgodny z przepisami prawa (do upływu terminów dochodzenia roszczeń, oraz do upływu okresów na przechowywanie dokumentów księgowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa),
4.1.2. w przypadku korzystania ze strony internetowej Szkoły Górskiej Climbe, a także po zakończeniu przez Użytkownika korzystania z Serwisu na czas zgodny z przepisami prawa do upływu terminów dochodzenia roszczeń, oraz do upływu okresów na przechowywanie dokumentów księgowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa),
4.1.3 w przypadku danych przetwarzanych na podstawie uzyskanych zgód – a więc do do czasu cofnięcia zgody, z tym zastrzeżeniem, że jeśli Użytkownik cofnie zgodę, lub usunie dane na stronie internetowej, Administrator może w dalszym ciągu przetwarzać te dane, które są niezbędne do wykonania wcześniej zawartych umów,
4.1.4. w przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej, o których mowa w niniejszej Polityce Prywatności, przez okres do czasu realizacji tych interesów, lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie zajdzie sytuacja, w której RODO dopuszcza dalsze przetwarzanie danych,
4.1.5. w zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów Administratora, w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.

5. Odbiorcy danych

5.1. Dostęp do danych osobowych użytkowników mogą mieć:
5.1.1. towarzystwa ubezpieczeniowe, linie lotnicze, hotele, organizatorzy turystyki, oraz inne podmioty współpracujące lub mogące współpracować przy realizacji zawartych umów,
5.1.2. podmioty realizujące procesy związane z typami dostępnych w serwisie płatnościami, a więc operatorzy płatności, mogący być w tym zakresie odrębnymi administratorami danych (np. dotpay.pl),
5.1.3. dostawcy usług związanych z funkcjonowaniem serwisu na polach technicznych i organizacyjnych, a w szczególności podmioty świadczące usługi w obszarze IT, hostingu, marketingu, analityki,
5.1.4. biura księgowe, doradcy np. podatkowi, biura świadczące pomoc prawną,
5.1.5. uprawnione organy państwa, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.
5.2. Administrator nie będzie przekazywać, ani udzielać zgód na na przekazywanie danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z wyjątkiem podmiotów, wobec których podjęte zostaną środki niezbędne do zapewnienia, że przekazanie jest zgodne z RODO. Przedmiotowe środki mogą obejmować w szczególności przekazywanie danych osobowych odbiorcy w kraju, który zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej, zapewnia odpowiednią ochronę danych osobowych, bądź przekazanie danych osobowych odbywać się będzie z zastrzeżeniem odpowiednich zabezpieczeń, o których mowa w art. 46 RODO.

6. Polityka Cookies

6.1. Na stronie internetowej Szkoły Górskiej Climbe stosowane są pliki cookies, obejmujące dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Regulaminie.

7. Postanowienia końcowe

7.1. W razie pytań, zastrzeżeń lub wątpliwości prosimy o przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres wymieniony w dziale kontakt, lub poprzez formularz kontaktowy.
7.2. Zachęcamy, aby przed wniesieniem skargi w celu najszybszego i dogodnego rozwiązania wszelkich kwestii związanych z Państwa danymi osobowymi skontaktować się uprzednio z administratorem i tą drogą wyjaśnić wątpliwości.
7.3. Dziękujemy za zaufanie i dołożymy wszelkich starań, aby Państwa dane były bezpieczne, a ich przetwarzanie przez nas zgodne z obowiązującym prawem.
7.4. Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 07.05.2022. Szkoła Górska Climbe zastrzega sobie prawo do wprowadzenia koniecznych zmian, oraz uaktualnień do niniejszej Polityki Prywatności (w oparciu o zmieniające się przepisy prawa) poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą.